Hvězdná obloha jako metafora hypertextu

Hvězdná obloha jako metafora hypertextu
Analýza děl

Autor: Ondřej Soldán
16. ledna 2014

 

Úvod

V této komparační analýze se zaměřím na jev, který mě zaujal v prostředí digitální nebo chcete-li elektronické literatuře. Po zhlédnutí a přečtení několika desítek děl z tohoto odvětví literatury jsem se zarazil na úkazu, jenž se opakuje, avšak může mít mnoho podob. Tímto fenoménem myslím hvězdnou oblohu jako metaforu pro hypertext. A tak je zřejmé, že ne náhodou jsem si vybral dvě díla, kde hvězdná obloha hraje důležitou roli. Těmito díly jsou: 88 Constellations for Wittgenstein od Davida Clarka a Like Stars in a Clear Night Sky od Sharifa Ezzata. Co mají tyto díla společného, co rozdílného, proč je to důležité a jaký to má efekt na percepci samotného díla. To jsou otázky, které míním v následujícím textu zodpovědět.

Like Stars in a Clear Night Sky

Autorem Like Stars in a Clear Night Sky je Sharif Ezzat. Ezzat je multimediálním umělcem prostupujícím napříč médii a žánry, byť hlavní těžiště jeho prací tkví právě v elektronické poezii. V té pak využívá své znalosti z dob předešlých, kdy byl například designérem nebo webovým vývojářem[1].

Like Stars in a Clear Night Sky je ve své podstatě velice jednoduše udělané dílo. Alespoň z technologického hlediska a hlediska provedení. Což tak trochu popírá onu technickou všestrannost zmíněnou o pár řádků výše. Jedná se o web, který po spuštění působí jako krátké video. Nicméně zdání klame, jedná se audio stopu, která nás hlasem vypravěče (v tomto případě, bych dle arabštiny soudil, že vlastního autora) uvádí do vesmíru. Přesněji tedy o jakousi úvodní animaci, jenž je nám divákům přístupovým intrem či vstupní branou. Do vesmíru hvězdné oblohy. Do vesmíru Ezzatových příběhů. Do vesmíru, kde tyto příběhy září jako hvězdy na jasné noční obloze. A právě noční hvězdokupa je jakousi hypertextovou mapou, dle které se smíme orientovat. Nic jiného nám taky nezbývá.

Jakožto recipienti díla můžeme vykonávat pouze jedinou interakci. Tou je klikání na právě ony výraznější hvězdy. Po jejich rozkliknutí se nám ukazují krátké poetické příběhy o sestřenicích, o lásce i o hvězdách samých. Právě ony poetické příběhy jsou ale napsány a prezentovány zcela obyčejně. Řekl bych klasicky. Kdy po rozkliknutí hvězdy s určitým názvem (vždy obsahuje konkrétní subjekt a otázku ohledně něj), dostáváme v pravdě klasický poetický příběh. Ten od svých prapředků z básnických sbírek dělí jen to, že je místo na papíře zapsán v digitálním kódu a místo na papíře se nám zobrazuje na počítačovém screenu.

To všechno je ale až „po“. Po tom, co my splníme roli vesmírného ukazovátka a rozhodneme, kterou odpověď na kterou otázku chceme znát dříve a kterou později. Tak postupně odhalujeme síť příběhů. Z mého pohledu je možná škoda, že samotné poetické příběhy neobsahují linky na další příběhy. Aby tak dílo působilo víc komplexně a všeobsáhle, což by lépe vystihovalo metaforu mezi hvězdnou oblohou a hypertextem. Na druhou stranu nám právě onen nedodaný prostor dává možnost k bezbřehé imaginaci. A tak se ve výsledku příběhy stejně spojují, jen svatosvatě subjektivně, protože každý si je svým způsobem může spojit jinak, stejně jako každý jeden uživatel má možnost v jakém pořadí hvězdokupu prokliká. Takže ve výsledku je kombinací nemálo a míry osobité imaginace stejně tak.

88 Constellations for Wittgenstein

Druhým dílem, ve kterém hrají roli hvězdy, souhvězdí a vůbec celá galaxie je 88 Constellations for Wittgenstein od Davida Clarka. David Clark je taktéž multimediálním umělcem, který pracuje s internetem, filmem či instalací[2]. Za sebou má již řadu úspěšných prací a projektů nicméně mě zaujal výše zmíněný. Důvod je zřejmý, opětovné použití hvězd noční oblohy jakožto mapy pro procházení světem příběhů. Tentokráte v díle nenajdeme příběhy o autorovi, ale o filozofovi Ludwigu Wittgensteinovi.

A vlastně zdaleka ne jenom o Ludwigu Wittgensteinovi. Dozvíme se o Hilterovi, Chaplinovi, Cagovi. To pokud klikneme do levé části noční oblohy, která se nám opět nabízí jako mapa po světě tohoto díla. Pokud však v této hvězdné mapě klikneme napravo, jsou příběhy vyprávěny s daleko větším mystickým nádechem a poetičností. Vůbec role stran je v 88 Constellation for Wittgenstein důležitá. Dílo se má dle instrukcí ovládat levou rukou. V samotném díle se pod jednou hvězdou, která je součástí mě již zapomenutého souhvězdí dozvídám, že v digitální době našeho věku už máme jen jednu ruku v pravém slova smyslu. Toto tvrzení je opřeno o tezi, že pravá ruka, která je většinou používána na ovládání počítače, víceméně splynula se smyslem zraku a stala se jeho součástí. Z jiného příběhu hvězdy lze ale jasně vycítit, že se možná lidé pohybují spíše v cyklech a v těch je role stran ne tak důležitá, protože se stejně jednou vrátíme zpět, ať vyjdeme kterýmkoliv směrem.

 Všechny informace dostáváme v podobě komentovaných animací, přičemž míra poetičnosti či zvukomalebnosti výkladu se nedá přejít bez povšimnutí. Oproti prvnímu popsanému dílu Like Stars in the Clear Night Sky je přísun informací daleko větší. Komentář k animaci vyloženě vybízí k hypertextovému uvažování. Myšlenky mi svištěly hlavou, jako by byly zběsilými meteory mezi vláčnými mlhovinami. Vůbec celková struktura Clarkovi galaxie se mi zdá daleko více propracovaná a v efektu na recipienta (a z části také autora příběhu) mnohem silnější. I když srovnání nebude nikdy zcela košer, protože přístupy k dílu jsou i přes velké shody odlišné. Jak z formální, tak obsahové stránky.

Hypertext a hvězdná obloha

Z předchozího textu vyplývají některá fakta, která bezesporu spojují hypertext a představu hvězdné oblohy. Nejspíš už samotná představa vesmíru jakožto nekonečného a všeobjímajícího universa se líbí všem, kteří s hypertextem pracují. Přeci jen natolik gigantický prostor obsahují nesčetně entit, které jsou však nějakým způsobem na sobě navázány, to je něco, co pojem hypertextu v sobě obsahoval a obsahuje.

Otázkou však zůstává jak se k tomu nepředstavitelnému množství entit a nekonečnému prostoru postavit. A v tento okamžik se mi právě Like Stars in a Clear Night Sky a 88 Constellations for Wittgenstein spojilo. Jak jsem již napsal, obě tyto díla pojí galaxie jakožto mapa, díky které se můžeme orientovat v prostoru oněch děl. Z jiného úhlu pohledu, ale můžeme vidět rozdílnost ve fázi, kdy dochází k odhalování informací. V ten moment začíná boj mezi tím, jestli je lepší vědět víc nebo si více domýšlet. A na tuto otázku jsem odpověď díky těmto dvěma dílům nepřišel. Také díky tomu, že jedno dílo na nás informace z galaxie přímo chrlí a druhé je na informace skoupější. Byť je fakt, že na informace zobrazené nikoliv na počet myšlenkových asociací spojených s představenou části díla.

Způsobenou kolizi bych ukázal na příkladu, kdy je otázkou zda-li je lepší „myslet si, že vím“ a nebo „vědět, že si myslím“. Dějiny ukazují, že pravda je někde „mezi“. A to je možná další důvod, proč je hvězdná obloha přijatelnou metaforou hypertextu. Protože při zjišťování jestli je někde ve vesmíru život, možná nebude tak důležité kdy ho najdeme, ale ta cesta prostřednictvím které to dokážeme. A sice, že asociace nebo link mezi pojmy je často důležitější než pojmy samotné.

V komparaci mnou vybraných dvou děl je tedy zřejmé, že hvězdná obloha jakožto metafora pro hypertext je více než obhajitelná. Avšak nesmíme zapomínat na fakt, že hvězdná obloha není jediným možným řešením jak smýšlet o struktuře hypertextu. I proto, že jak se ukázalo, představa hvězdné oblohy se může poměrně lišit. Stejně tak můžeme nahradit metaforu galaxie metaforou zápisníku či deníku, který si uživatel skládá dle své volby a výběru. Tato metafora se v hypertextové literatuře objevuje také nezřídka kdy. Ale z mého pohledu na celou záležitost se jeví galaxie jednoznačně vhodněji. To byl také důvod mého výběru a sepsání této komparační analýzy, kdy předmětem byla hvězdná obloha jako hypertextová metafora v dílech elektronické literatury: Like Stars in a Clear Night Sky a 88 Constellations for Wittgenstein.

 

 

Zdroje:

EZZAT, Sharif. Sharifezzat.com: A brief biography [online]. 2014 [cit. 2014-1-15]. Dostupné z WWW: <http://sharifezzat.com/#>.

EZZAT, Sharif. Sharifezzat.com: Stars [online]. 2014 [cit. 2014-1-15]. Dostupné z WWW: <http://sharifezzat.com/stars/stars.html>.

CLARK, David. 88 Constellation Blog: About David Clark [online]. 2014 [cit. 2014-1-15]. Dostupné z WWW: <http://www.88constellations.net/blog/?page_id=7>.

CLARK, David. 88 Constellation [online]. 2014 [cit. 2014-1-15]. Dostupné z WWW: <http://www.88constellations.net/88.html>.

[1] EZZAT, Sharif. Sharifezzat.com: A brief biografy [online]. 2014. Dostupné z WWW: <http://sharifezzat.com/#>.

[2] CLARK, David. 88 Constellation Blog: About David Clark [online]. 2014. Dostupné z WWW: <http://www.88constellations.net/blog/?page_id=7>.

ondrejsoldan Written by:

Be First to Comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *